OK

Miljø

Historie Utmerkelser ​Miljø 

 

SweDeltaco søker å drive virksomheten sin med så liten miljøpåvirkning som mulig. Både som selskap og individer har vi alle et stort ansvar for vårt felles miljø. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre rutiner innen miljø og kvalitet. 

Derfor skal vi 

- øke kunnskapen og bevisstheten om miljøspørsmål hos alle ansatte 
- påvirke, stille krav til og samarbeide med andre selskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner 
- se på miljøforbedrende tiltak som investeringer 
- kontinuerlig søke å forbedre utnyttelsen av våre ressurser i selskapet 

 


Miljøorganisasjon 

Fra og med 2008 drives miljøspørsmålene av en miljøansvarlig, Mehrdad Motazedi. Gjennom den miljøansvarlige økes samordningen og integreringen i virksomheten og med våre leverandører. Vårt miljøarbeid omfatter prosjekter og aktiviteter som er knyttet til all virksomhet i selskapet. For å på sikt oppnå en harmonisering og standardisering av vårt kvalitetsarbeid, pågår det en integrering i forbindelse med vår virksomhetsutvikling. 


Handlingsplan 

Vi har utarbeidet en handlingsplan basert på målsettingen vår. Handlingsplanen omfatter følgende: 


Kildesortering av avfall 

Vi kildesorterer avfallet vårt og leverer papir til gjenvinning 


Energiøkonomisering 

Det er et fastsatt mål å øke bruken av datamaskiner og adekvat programvare for å redusere papirbruk ved spredning av informasjon til personale, kunder og leverandører. Der det er mulig, benytter selskapet sparepærer i sine lysarmaturer. 


Miljøtilpassede innkjøp 

Det er et fastsatt mål å alltid ta hensyn til miljøaspekter ved innkjøp av produkter som benyttes i virksomheten, alt fra kjøretøyer og drivstoff til kopipapir og skrivesaker. Dette har ført til en overgang til mer miljøtilpassede produkter. Etterlevelse av kravene er en absolutt nødvendighet og diskuteres på personalmøter. 


Miljøkrav til våre produkter og tjenester 

Produktene og tjenestene som vi markedsfører skal være produsert i materialer som kan gjenvinnes eller i resirkulerte materialer, der det er mulig. Et av selskapets mål er å fjerne produkter fra virksomheten når disse ikke er produsert på en miljøvennlig måte, eller når de inneholder miljøfarlige stoffer. Vi er tilsluttet REPA, som er det svenske næringslivets løsning på produsentansvaret for emballasje av plast, metall, papir/kartong og bølgepapp. REPAs oppgave er å tilby alle selskaper tilgang til det landsdekkende retursystemet for emballasje. Ved å slutte oss til REPA, oppfyller vi de kravene som stilles til oss i den svenske emballasjeforskriften (SFS 2006:1273). 

Vi er også medlem i El-kretsen, som er det svenske næringslivets serviceselskap med oppgave å oppfylle produsentansvaret for EE-avfall og batterier. Det svenske lovverket som regulerer produsentansvaret og som dermed ligger til grunn for El-Kretsens virksomhet, er SFS 2005:209, 2005:210, 2008:834. Det svenske Naturvårdsverket er tilsynsmyndighet for disse og ansvarlig for at loven etterleves. 

Selskapet vårt er også sertifisert av El-Kretsen. Sertifikatet garanterer ansatte og kunder at selskapets produkter gjenvinnes på korrekt vis og borger for at vi er engasjerte og gjør hva vi kan for å spare på jordens ressurser. 


Miljøkrav til våre leverandører 

Et av selskapets miljømål er å påvirke våre hovedleverandører til alltid å ta hensyn til miljøaspekter i sin produksjon og virksomhet. 


Bruk av best mulig drivstoff og redusert drivstofforbruk 

Et av miljømålene som er fastsatt for virksomheten tilsier bruk av best mulig drivstoff og krav til tiltak for å redusere drivstofforbruket. 


Miljøinformasjon til ansatte, kunder og leverandører 

Samtlige ansatte i virksomheten skal ha kunnskap om selskapets miljømål. Dette følges opp regelmessig ved personalmøter en gang i måneden, hvor også ny informasjon formidles. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon blir våre kunder informert om vårt fortløpende miljøarbeid. Vi fører en løpende dialog om miljøforbedringer med våre leverandører.